avocat asociatii,fundatii sindicale,consultanta,reprezentare
avocat asociatii proprietari,fundatii sindicale,redactare acte

Cabinet avocat fundatii,asociatii George Teodorescu

Avocat fundatii,asociatii sindicale.Oferim servicii de consultanta, opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor clientilor nostri

 • infiintare asociatii si fundatii, sindicate, federatii;
 • obtinere reprezentativitate sindicate,organizatii sindicale;
 • modificare acte constitutive;
 • redactare acte,redactare acte aditionale;
 • redactare procese verbale ale organelor asociatiei sau fundatiei;
 • consultanta in derularea activitatii;
 • reprezentare in fata instantei de judecata;
 • reprezentare in fata altor autoritati competente.
  avocat asociatii proprietari.
  redactare acte
  redactare acte

   

  Art. 27.1. – (1) Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.

(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

(3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

(4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare pe termen lung.avocat asociatii

Art. 27.2. – În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.”
„Art. 27. – (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.avocat asociatii.

(2) Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei.

(3) În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control periodic.